19 lutego 2018

Warunki uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH WYPOCZYNKOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ HUFIEC WARMIŃSKI ZHP NA BAZIE OBOZOWEJ W BAŁDACH PIEC

I. ZAWARCIE UMOWY
1. Niniejsze Warunki uczestnictwa wraz z Kartą Kwalifikacyjną stanowią Umowę uczestnictwa w wypoczynku organizowanym przez: ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurską Hufiec Warmiński ZHP, ul. Żołnierska 13b, 10-558 Olsztyn.
2. Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą, zgłoszeniu oraz wpłaceniu bezzwrotnej zaliczki ustalonej przez Organizatora.
3. W organizowanym wypoczynku może uczestniczyć każde dziecko/młodzież w wieku od 6 do 17 lat za zgodą prawnych opiekunów, pod warunkiem, że będzie uczestniczyło w obozie przeznaczonym dla swojej grupy wiekowej.
4. Umowę na rzecz osoby wyrażającej chęć udziału w wypoczynku podpisuje jej opiekun prawny.

II. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. W ciągu 14 dni od daty pobrania karty kwalifikacyjnej Uczestnik wpłaca bezzwrotną zaliczkę w wysokości 100 zł.
2. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia całości kosztów wyjazdu nie później niż do dnia 15 maja(I turnus), 25 maja(II turnus), 5 czerwca(III turnus), 15 czerwca(IV turnus).
3. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe BGŻ BNP PARIBAS O/Olsztyn Nr 46 1600 1462 1839 5351 8000 0004.
4. Nie dokonanie wpłaty w terminie ustalonym w pkt. 1 i 2 stanowi podstawę do wykreślenia dziecka z listy uczestników placówki, czyli rezygnację z obozu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

III. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
1. O wszelkich zmianach w Umowie Organizator ma obowiązek poinformować Uczestnika niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian. Nie zgłoszenie rezygnacji w terminie 5 dni od daty otrzymania powiadomienia, uważane jest za akceptację warunków zmienionej Umowy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, względnie świadczeń, jeśli ich realizacja jest utrudniona lub niemożliwa z powodów niezależnych od Organizatora.
3. Organizator ma prawo odwołania obozu z przyczyn od siebie niezależnych takich jak: działanie siły wyższej (klęski żywiołowe, działania wojenne, epidemie), decyzji władz państwowych i innych instytucji. Jeżeli realizacja wypoczynku uzależniona jest od liczby zgłoszeń, Organizator powiadomi uczestników o odwołaniu obozu z powodu braku wymaganych zgłoszeń w terminie 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wypoczynku.
4. Uczestnikowi przysługuje w tym przypadku zwrot uiszczonej wpłaty

IV. CENY
1. Ceny są podane przez Organizatora w szczegółowych informacjach
o organizowanym wypoczynku.
2. Cena podana przez Organizatora jest ceną łączną za organizację obozu. Cena obejmuje: zakwaterowanie, cztery posiłki dziennie, ubezpieczenie NNW, opiekę kadry wychowawczej, opiekę medyczną, opiekę ratownika WOPR, transport z Olsztyna oraz realizację programu.

V. REZYGNACJA
1. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez Biuro Hufca.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator potrąci z wniesionych przez uczestnika wpłat wartość:
– 20% ceny placówki, gdy rezygnacja następuje w terminie 30-16 dni przed rozpoczęciem placówki;
– 50% ceny imprezy, gdy rezygnacja następuje w terminie 15-7 dni przed rozpoczęciem imprezy;
– 90% ceny imprezy, gdy rezygnacja następuje w terminie krótszym niż 6 dni przed rozpoczęciem imprezy.
3. Zwrotu dokonuje Biuro Hufca. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.
4. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych z winy Uczestnika świadczeń /np. spóźnienie się na autokar, skrócenie pobytu, rezygnacja z wybranych zajęć przewidzianych przez program.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika
w czasie trwania obozu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają
z niekompletnej informacji podanej w Karcie Kwalifikacyjnej.
3. Organizator odpowiada za rzetelną realizację programu obozu.
4. Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do kwoty rzeczywistej szkody
i utraconych korzyści pod warunkiem ich udokumentowania w sposób określony przepisami prawa.
5. Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie w przypadku zapewnienia przez Organizatora świadczeń zastępczych o tej samej wartości.
6. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci od czasu wyjazdu na obóz do czasu przekazania opiekunom po powrocie na miejsce zbiórki.
7. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu obozu wynikłe
z przyczyn niezależnych: warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych instytucji.
8. Organizator wyłącza odpowiedzialność z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą Ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste Uczestnika.
10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy.
11. Opiekun dziecka pokrywa wszelkie dodatkowe koszty wynikające
z opóźnionego odbioru Uczestnika z miejsca zbiórki.

VII. UBEZPIECZENIE
1. Organizator oświadcza, że wychowawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.
2. Uczestnik ubezpieczony jest od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Uczestnik nie jest ubezpieczony przez Organizatora w zakresie kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Ubezpieczenie takie Uczestnik może zawrzeć z wybranym przez siebie Ubezpieczycielem na własną rękę.
4. Uczestnik może zapoznać się przed wyjazdem ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia w siedzibie Organizatora. Aktualne zasady ubezpieczenia uczestników są do wglądu najwcześniej tydzień przed planowanym terminem obozu.

5.Zapoznałam/em się i akceptuję Ogólne warunki ubezpieczenia PZU OSP –  WARUNKI

VIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA I JEGO OPIEKUNA
1. Uczestnik ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi prawidłowo, rzetelnie i kompletnie wypełnioną Kartę Kwalifikacyjną najpóźniej na 30 dni przed terminem obozu.
2. Osoba wypełniająca Kartę Kwalifikacyjną jest zobowiązana do podania wszystkich ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia.
3. Opiekun Uczestnika ma obowiązek odebrać dziecko z miejsca zbiórki
w ustalonym terminie. W innym wypadku komendant obozu postępuje według prawa obowiązującego w Polsce
4. Opiekun dziecka odbierający Uczestnika obozu z placówki ma obowiązek okazania dowodu tożsamości, jeśli komendant obozu lub wychowawca dziecka o to się zwrócą.
5. Uczestnik musi w czasie obozu posiadać aktualną legitymację szkolną.
6. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek.
7. Uczestnik akceptuje program przygotowany przez Organizatora i tym samym uczestniczy we wszystkich zajęciach programowych.
8. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie obozu do podporządkowania się wszelkim regulaminom i zaleceniom przedstawicieli Organizatora /komendant, wychowawcy, instruktorzy/.
9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów
i regulaminów dotyczących organizacji życia i bezpieczeństwa na obozie.
10. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika przepisów i regulaminów obowiązujących na obozie, Organizator może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty związane z taką sytuacją ponosi Uczestnik.
11. Na obozach obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających. Nieprzestrzeganie ww. spowoduje natychmiastowe usunięcie Uczestnika
z obozu i odesłanie do domu na koszt rodziców (opiekunów).
12. W przypadku niemoralnego w opinii komendanta obozu zachowania Uczestnika, dziecko może zostać usunięte z obozu na koszt opiekuna dziecka.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych oraz inne przepisy..
14. W realizacji Umowy Organizator będzie kierował się metodą harcerskiego wychowania.

IX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Organizator oświadcza, że jest wpisany przez Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych wpis nr 7/2007 z dnia 19.04.2007
2. Z tytułu prowadzonej działalności Organizator posiada Gwarancję ubezpieczeniową zawartą z AXA TUiR S.A. ważną do dnia 31.08.2018 r.